DENEYSEL TASARIM
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 2
Uygulama 2
DENEYSEL TASARIM 0233042 6 5 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) 0
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN
Dersin İçeriği Kestirim/ Hipotez testleri/ Testin gücü/ örneklem genişliği/ Kısıtlayıcısız rasgele tek etkenli deneyler/ Varyans analizi/ Dik doğrusal bağıntılar/ Newman - Keuls genişlik testi/ Scheffe testi/ Ortalamaların güven sınırları/ Varyans bileşenleri/ Genel regresyonda önemlilik testi/ Rasgele bloklar düzeni/ Tamamlanmış rasgele blok düzeni/ Genel regresyonda önemlilik testi yaklaşımı/ Kayıp bilgiler/ Rasgele tamamlanmamış bloklar düzeni/ Rasgele tamamlanmamış bloklar düzeninde genel regresyon yaklaşımı/ Latin kare/ Greko - Latin kare/ Youden kare/ Çok etkenli deneylere giriş ve varyans analizi/ 22 çok etkenli deneyleri/ 22 çok etkenli deneyleri için Yates yöntemi/ 23 çok etkenli deneyleri/ 23 çok etkenli deneyleri için Yates yöntemi/ Genel 2k deneyleri/ Doğrusal regresyon/ Eğrisel regresyon/ Dik polinomlar/ Nitel ve nicel etkenler/ Biri nitel diğeri nicel iki etken/ İkisi de nicel etkenler/ 32 çok etkenli deneyleri/ 33 çok etkenli deneyleri/ Genel 3k deneyleri/ Özel seçimli, rasgele seçimli ve karışık seçimli deneyler modeller/ Tek etkenli modeller/ BKO kuralları ve elde edilmesi/ İçiçe deneyler/ İçiçe çok etkenli deneyler/ Rasgele blok düzeninde çok etkenli deney/ Latin kare düzeninde çok etkenli deney
Dersin Amaçları
 1. Bir problemi tanımlamak., bağımlı değişkeni, etkenleri, etkenlerin düzeylerini seçmek, gözlemlerin sayısını, deneyin sırasını, rasgeleleştirme yöntemini belirlemek, deneyin matematiksel modelini tanımlamak, verileri toplamak ve işlemek, test istatistiklerini hesaplamak ve sonuçların yorumunu yapmaktır.
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Matematik bilgisini istatistik analiz için kullanabilme ve uygulayabilme yeteneği
 2. Veri toplama ve analiz etme, yorumlama ve uygun istatistik yöntemleri uygulayabilme yeteneği
 3. Analiz, tahmin, karar alma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla model, değişken seçebilme ya da çözümü tasarlayabilme yeteneği
 4. Kendi bilim dalı dışındaki, istatistiğin uygulama alanı bulduğu farklı disiplinler ve faaliyet kollarından oluşan temel ve uygulamalı dallarda uyumlu çalışabilme yeteneği
 5. Problem çözümü için veri kaynaklarına inebilme becerisi
 6. Türkçe ve İngilizce etkin yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi
 7. Hayat boyu eğitimin önemini kavrayabilme ve uygulayabilme
 8. Bilgiye erişebilmek için çağdaş araç ve gereç kullanabilme becerisi
 9. Disiplinli takım çalışması içinde yer alma ve liderlik yapabilme yeteneği
Dersin Kitapları / Notları
 1. C.R.Hicks, "Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler", Çeviri:Z.Muluk, Ö.Toktamış,S.Kurt,E.Karaağaçoğlu,Akademi Matbaası,1984
 2. D.C.Montgomery, "Design and Analysis of Experiments", 4th Ed.,Wiley,1997
 3. W.G.Cochran,G.M.Cox, "Experimental Design",2nd Ed.,Wiley , 1957
 4. Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. R.A.Fischer, "The Design of Experiments", 8th Ed., Hafner Publishing Company,1966
 2. G.E.P.Box, W.G.Hunter,J.S.Hunter, "Statistics for Experimenters: An Introduction to Design, Data Analysis and Model Building", Wiley, 1978
Ön Koşul Dersleri Matematiksel İstatistik/Regresyon Analizi I
Ön Koşul Konuları YOK
Ödev ve Projeler YOK
Laboratuvar Deneyleri YOK
Bilgisayar Kullanımı YOK
Diğer Uygulamalar YOK
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % 100
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Kısıtlayıcısız, rasgele, tek etkenli deneyler. Varyans çözümlemesi. Dik doğrusal bağlantılar. Newman - Keuls genişlik testi. Scheffe testi. Ortalamaların güven sınırları. Varyans bileşenleri.
2 Rasgele bloklar düzeni. Tamamlanmış rasgele bloklar düzeni. Kayıp bilgiler. Rasgele tamamlanmamış bloklar düzeni.
3 Latin kare. Greko Latin kare. Youden kare.
4 Çok etkenli deneyler. Varyans çözümlemesi. Genel.
5 22 çok etkenli deneyleri. Youden yöntemi. 23 çok etkenli deneyleri. Youden yöntemi.
6 Doğrusal regresyon. Eğrisel regresyon. Dik polinomlar.
7 Nitel ve nicel etkenler.
8 32 çok etkenli deneyleri. 33 çok etkenli deneyleri.
9 Özel seçimli, rasgele seçimli ve karışık seçimli modeller.
10 İçiçe deneyler. İçiçe çok etkenli deneyler.
11 Rasgele blok düzeninde çok etkenli deney. Latin kare düzeninde çok etkenli deney.
12 Bölünmüş parseller düzeni. Bölünen bölünmüş parseller düzeni.
13 Etki karışımlı sistemler. Blok etkisinin tekrar ile tekrarsız karışması.
14 Kesirli tekrarlar. Kovaryans çözümlemesi.
15 Cevap yüzeyi yöntemleri.

Düzenleyenler Yrd.Doç.Dr. Atıf Evren Tarih 05.06.2003